Skip Navigation

jak nakupovat

Obchod

Vyberte si zboží z nabídky, pro koupi klikněte na košík, nebo na "koupit", tím ho vložíte do košíku, pokud už máte vše vybrané co chcete koupit a máte to v košíku, klikněte nahoře na "košík", zde máte napsané věci co chcete koupit, pokud souhlasíte, tak klikněte na "další", zde vyplňte na Vás kontakt a vyberte způsob dopravy. Pokud máte vše vyplněno, klikněte na "odeslat".

Ihned jak odešleme balík tak Vám napíšeme email o odeslání zásilky.


OTVÍRACÍ DOBA :  Velký Borek


PO-PÁ : 9:00-17:00
     SO :  zavřeno

 

Výroba a prodejna (i pro zákazníky )

Oldřich Novotný

Rousovická 102, 27731 Velký Borek

IČ: 13729250

Doprava

Dopravné hradíte  České  poště odesílá se  na dobírku. Cena dopravy je stanovena na od 130Kč.
Kupující je povinen vyzvednout si balík na poště do 7 dnů. Je také možnost vyzvednutí zboží v u nás v kamenném obchodě na Kly u Mělníku nebo v kameném obchodě ve  Velkém Borku.
Zboží odesíláme hned druhý den, běžná doba dodání je do 3-10dnů.

Záruční doba a reklamace

Záruční doba a reklamace se řídí platnými zákony. Záruční doba je běžně 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.  Zboží lze vrátit do 14dnů .
Při reklamaci nás kontaktujte telefonicky nebo emailem a zboží nám pošlete zpět, nebo se stavte v kamenném obchodě, (jak se domluvíme)

Reklamace se NEVZTAHUJE na:

- vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením kupujícího popř. třetí osoby
- vady způsobené neodvratnou událostí (tj. např. živelnou událostí)
- opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku

 

Obchodní podmínky E-shopu

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetové obchodě . Zakoupené zboží v internetovém obchodě lze vrátit do 14 dnů bez udání důvodů. Zboží se zasílá na dobírku . Dopravné hradíte České poště.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu).
Právo na odstoupení od smlouvy ale Kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:
  • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
  • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • spočívajících ve hře nebo loterii.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2010